Agenda til generalforsamlingen

26. februar 2020

1.Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændring, der indfører mulighed for støttemedlemsskab. Se bilag 1 til dagsordenen.

Indkommen forslag:

Nyt medlemsskabstype

indstilling af Kaare Weber til æresmedlem

5. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.

Bestyrelsen foreslår lejen for vinterliggeplads forhøjet til kr. 700 og kontingentstigning på medlemskab til kr. 700. Såfremt det under punkt 4 vedtages, at der indføres støttemedlemsskab, foreslår bestyrelsen et kontingent for et sådant støttemedlemsskab til 350 i både den resterende del af 2020 og i forhold til kontingent for 2021.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Søren Johnsen genopstiller ikke, Phillip Rohde modtager genvalg, Morten Lykke modtager genvalg, Per Svendsen modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. (Niels Jørgen Hedevang og Søren Koiitzsch modtager genvalg)
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.(Michael Møller og Kenneth Fuglsang modtager genvalg) Suppleant (Knud Erik Sørensen modtager genvalg)
9. Valg til faste udvalg.
10. Eventuelt.

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

© Copyright Skive Sejlklub 2022