Vedtægter for Skive Sejlklub

§ 1. Klubbens havn og hjemsted

Klubbens navn er Skive Sejlklub (SSJ)
Dens hjemsted er Skive Kommune
Klubbens stander er hvid med rød prik.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er gennem socialt samvær at sikre medlemmerne så gode forhold som muligt ved at:

* arrangere tur- og kapsejladser
* træne og udvikle unge sejlere
* arrangere øvrige klubaktiviteter
* samt at udbrede kendskab til sejlsport.

§ 3. Medlemskab af organisation

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Limfjordskredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem af SSJ kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Det er en forudsætning for løbende at kunne deltage i arrangementer under Skive Sejlklub, at personen er medlem af klubben. Herfra undtages inviterede i forbindelse med arrangementer.

Ethvert medlem er pligtigt straks skriftligt at meddele klubbens kasserer adresseændring, ændring i telefonnummer og ændring af e-mailadresse.

Alle medlemmer kan senest 14 dage før en generalforsamlings afholdelse over for bestyrelsen fremsætte forslag til personer, der på generalforsamlingen indstilles til valg som æresmedlem. Indkomne forslag bekendtgøres før generalforsamlingen jf. vedtægternes § 7. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5. Kontingent og pladsleje

Kontingent og pladsleje for vinteropbevaring af både pristalsreguleres årligt. Evt. yderligere ændringer skal godkendes på generalforsamling.

Kontingent og pladsleje opkræves helårsvis forud og skal være betalt senest 10. februar.

Indbetaling sker til en af klubben angivet konto i et pengeinstitut.

Klubbens bestyrelse kan vedtage, at andre betalingsmetoder i tillæg hertil kan benyttes, og bestyrelsen fastsætter retningslinjer og betingelser herfor. Hvor praktiske forhold tilsiger det, kan bortses fra de ovenfor angivne opkrævnings- og betalingsterminer, så længe betalingsprocedurer tilrettelægges på en sådan måde,
at kontingent og vinterpladsleje opkræves og betales i løbet af januar måned og sommerpladsleje i løbet af juli måned.

§ 6 Udmeldelse – eksklusion

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til klubben til den 1. januar med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har
krav på en skriftlig bekræftelse.

Kontingent- og pladslejerestance – eksklusion:

Når et medlem er i restance med betaling af kontingent eller pladsleje udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Bestyrelsen kan beslutte, at restance med betaling af kontingent eller pladsleje overgives til inkasso.

Ingen, der er udelukket på grund af restance vedrørende kontingent eller pladsleje, kan optages som nyt medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Særlige forhold – eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til skriftligt over for bestyrelsen at redegøre for sine synspunkter, og han kan appellere spørgsmålet om eksklusion til den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer endelig afgørelse vedrørende eksklusion.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter jf. § 15.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til mundtligt at fremføre sine synspunkter. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter jf. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion, jf. også § 15.

Betalt kontingent eller pladsleje refunderes ikke ved eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved elektronisk post (e-mail) til medlemmerne. Bestyrelsen kan efter et medlems skriftlige anmodning herom beslutte, at et medlem indkaldes til generalforsamlinger pr. almindeligt brev.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil være til gennemsyn på opslagstavlen 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder forud for generalforsamlingen. Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i betalingsrestance vedrørende kontingent eller pladsleje.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 3 i ulige år).
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Valg til faste udvalg.
10. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være et medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simplet stemmeflertal, jf. dog § 4, § 6, § 15 og § 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 3 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, som dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11 Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen udgør klubbens daglige ledelse og består af i alt 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i ulige år, 4 medlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen kan nedsættes til 5 personer hvis der ikke er nok kandidater der stiller op.

Valg til bestyrelsen opnår de personer, der ved simpelt stemmeflertal opnår flest stemmer på generalforsamlingen. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsessuppleanter vælges for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede.

Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben har 4 faste udvalg:
1. Kapsejladsudvalg.
2. Ungdomsudvalg.
3. Vinter-/sommerpladsudvalg.
4. Arrangementsudvalg.

Til hvert udvalg vælges 2 personer for 1 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling.

Valg til faste udvalg foregår efter samme principper som for valg af bestyrelsesmedlemmer.

De faste udvalg refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er tillige bemyndiget til også at nedsætte ad hoc udvalg.

Medlemmer af sådanne ad hoc udvalg udpeges af bestyrelsen.

Ad hoc udvalg refererer til bestyrelsen.

§ 12 Tegningsret

Klubben tegnes af formanden.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabs og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer ved fremlæggelse i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for eet år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 8.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske søsportslige formål.

————————-

Disse vedtægter er besluttet på stiftende generalforsamling 17. september 1933. Vedtægterne er herefter
ændret på følgende generalforsamlinger:
3. november 1976
24. marts 1988
17. april 1996
15. april 1999
8. marts 2000
15. april 2002
23. april 2003
28. april 2004
9. februar 2011
4. marts 2015

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?